آرکئوپتریکس

آغاز ِ یک پرنده

آرکئوپتریکس

آغاز ِ یک پرنده

روزی که اینها را می نویسم 19 سالم است و معلمِ آینده مینامندم!